Nikolai Kapustin 24 Preludes and Fugues. Fuga X a 4 voci. Allegro moderato.